fbpx

Qlt Lease Privacy Policy

Versie 1

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel
waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Qlt Lease B.V.

Inschrijfnummer KvK: 71267638

BTW-nummer: NL817363750B01

Website: www.qltlease.nl

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met je afspreken en gebruiken de contactmomenten om onze
communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen.
 • Telefoongesprekken en chats.
 • Wat je op onze websites doet en bekijkt.
 • Ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin en WhatsApp.
 • Persoonsgegevens die je deelt door iets op onze site te downloaden. 

Welke persoonsgegevens leggen wij vast, na toestemming:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bezoek aan de website, lezen mail, in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand email adres.

Overige persoonsgegevens

Qlt Lease analyseert jouw gedrag op de website, in e-mailverkeer, in nieuwsbrieven, etc. om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Overige persoonsgegevens worden verkregen via cookies, Pixel (Facebook), uitlezen van websitebezoekgegevens en uitlezen van mailstatistieken. Leasebest.nl neemt geautomatiseerde besluiten door verwerkingen van automatisch verkregen gegevens over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van qltlease.nl) tussen zit. Wij maken van de volgende computerprogramma’s of- systemen gebruik:

 • Google analytics
 • HubSpot
 • MailChimp
 • Monkey Survey
 • Facebook ads
 • Linkedin ads
 • Google ads
 • Monday CRM

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Meer informatie betreffende cookies kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

Waarom registreren wij jouw persoonsgegevens:

Qlt Lease gebruikt jouw gegevens om:

 • Je een product of dienst aan te bieden.
 • een product of dienst af te sluiten.
 • een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren.
 • jouw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten.
 • je op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Om u de best mogelijke diensten aan te kunnen bieden en concurrerend te blijven in onze sector, delen we bepaalde gegevens intern (dat wil zeggen met andere QLT Lease -onderdelen) en extern (dat wil zeggen met derden buiten QLT Lease B.V.).

We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk.

Wanneer wij uw persoonsgegevens extern delen met derden (dus buiten QLT Lease) in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op:

– De vereisten op basis van de geldende wet- en regelgeving;
– Modelbepalingen van de EU. Indien van toepassing maken we in overeenkomsten met dienstverleners gebruik van standaardbepalingen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de AVG.

Wanneer wij andere dienstverleners of derden gebruiken in het kader van bepaalde gangbare bedrijfsactiviteiten, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen voor de uitvoering van specifieke taken. Daarbij gaat het om zaken als:

– Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van internettools en webapplicaties;
– Het verlenen van applicatie- of infrastructuurdiensten (zoals cloudddiensten);
– Marketingactiviteiten en -evenementen en klantcommunicatiebeheer;
– Het opstellen van rapporten en statistieken, het drukken van publicaties en het ontwerpen van producten;
– Het plaatsen van advertenties in apps en op websites en sociale media;
– Juridische diensten, controlediensten en andere bijzondere diensten die worden verleend door advocaten, notarissen, trustees, auditors en andere professionele adviseurs;
– Het met de hulp van gespecialiseerde bedrijven ontdekken, onderzoeken en voorkomen van fraude en andere misdrijven. En om te voorkomen dat criminelen kunnen frauderen met sms-codes, informeren telecombedrijven ons als er een simwissel heeft plaatsgevonden op een bepaald mobiel nummer;
– Het verlenen van gespecialiseerde diensten zoals het archiveren van fysieke documenten en het verlenen van diensten door aannemers en externe dienstverleners

Veiligheid opslag van gegevens

Qlt Lease neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de  nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Zo slaan wij zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@qltlease.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen onder aan de e-mails die je ontvangt of door ze op te vragen. Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • je gegevens bij ons opvragen.
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • je gegevens laten verwijderen.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
 • jouw toestemming stoppen.
 • jouw gegevens overdragen.
 • het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@qltlease.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Qlt Lease zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

Op het volgende e-mailadres: info@qltlease.nl

Op het volgende telefoonnummer: 0618692118

Op het volgende postadres: I.R. D.S. Tuijnmanweg 2, 4131PN, Vianen.

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hierpubliceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte wordengesteld.